ALGEMENE VOORWAARDEN

Voorafgaand

Inherent aan actief toerisme en avontuurlijke sporten is een potentieel risico. De gidsen hebben een passende voorbereiding getroffen en bezitten de nodige ervaring om de betreffende activiteiten te begeleiden. Het opvolgen van hun instructies en richtlijnen bepaalt voor een groot deel de veiligheid tijdens de activiteiten.

Algemene voorwaarden

 1. De aangeboden activiteiten zijn onderhevig aan de omstandigheden van de omgeving waarin ze plaatsvinden en de mensen die eraan deelnemen (meteorologie, plotselinge wisselingen in de waterstand, fysieke problemen van de deelnemers, enz.). Daardoor kunnen voor of zelfs tijdens de activiteit wijzigingen optreden. In geval van annulering door Aventura Entremontes heeft de klant recht op uitstel van de activiteit, op het boeken van een andere activiteit ter vervanging of op teruggave van het betaalde bedrag.
 2. Aventura Entremontes behoudt zich het recht voor om het programma te wijzigen nadat de activiteit is gestart als dit voor de veiligheid van de deelnemers of om onvoorzienbare redenen noodzakelijk is.
 3. De klant is verplicht om melding te maken van een mogelijke zwangerschap, verlamming, hart- en vaatziekten of enig letsel van andere aard bij de reservatie van een activiteit. Tevens verplicht hij zich ertoe niet onder invloed te zijn van alcohol, drugs of andere verdovende middelen, evenals van medicijnen die het reactievermogen kunnen beïnvloeden.
 4. Om te kunnen deelnemen aan wateractiviteiten is zwemvaardigheid noodzakelijk. Voor elke activiteit zijn de voorwaarden en minimumleeftijd die nodig zijn om deel te nemen, vastgelegd. Minderjarigen moeten over schriftelijke toestemming beschikken of onder begeleiding staan van een verantwoordelijke volwassene. Aventura Entremontes kan ervoor kiezen om voorafgaand aan de activiteit een test uit te voeren om het technische of fysieke niveau van de deelnemers te bepalen en behoudt zich het recht voor op toelating aan de activiteit.
 5. De verbintenis van Aventura Entremontes geldt vanaf het begin van de geboekte activiteit, waardoor het de verantwoordelijkheid van de klant is om zich te vervoeren naar de faciliteiten of naar de plaats van de activiteit indien van toepassing. Het contract en de verantwoordelijkheid van Aventura Entremontes hebben uitsluitend betrekking op het direct werk van haar gidsen en op de organisatie van de activiteit.
 6. Aventura Entremontes kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor kosten veroorzaakt door verlaat vertrek of verlate aankomst ten gevolge van weersomstandigheden, technische problemen, stakingen of andere redenen van overmacht.
 7. De prijzen zijn inclusief btw en per persoon en betreffen de directe diensten aangeboden door Aventura Entremontes met, indien van toepassing, het minimaal aantal deelnemers aangegeven. Tenzij anders vermeld, is het boeken van externe diensten (accommodatie, transport,...) de verantwoordelijkheid van de klant maar in bepaalde gevallen kan Aventura Entremontes hierin tussenkomen ter ondersteuning.
 8. Het benodigde materiaal, zowel individueel als collectief, is inbegrepen in de aangegeven prijs. De technische specificaties van elke activiteit belichten de benodigde uitrusting.

Aanvullende voorwaarden

 1. Elke beslissing die door het gidsenteam wordt genomen, dient door de deelnemers te worden gerespecteerd. Elke deelnemer die zich niet aan de regels van de activiteit houdt of de rest van de deelnemers met ongedisciplineerd gedrag stoort, wordt van de activiteit uitgesloten en teruggestuurd naar de plaats van het begin van de activiteit. In dit geval kan de deelnemer aan de beslissing van de gids geen rechten ontlenen.
 2. De klant is aansprakelijk voor schade aan het materiaal of de installaties.
 3. Aventura Entremontes is niet verantwoordelijk voor her verlies van persoonlijke voorwerpen zoals fototoestellen, gsm's, kledij, enz.

Verzekeringen

Een bijstandsverzekering is inbegrepen in de prijs van de programma’s en activiteiten. De genoemde verzekering is persoonlijk en dekt redding, transport en de ziekenhuisopname in geval van een ongeval. De verzekering dekt enkel ongevallen gebeurd tijdens de uitvoering van de activiteit en het is essentieel dat de klant voor de voltooiing van de activiteit te kennen geeft beroep wensen te doen op de verzekering. Aventura Entremontes aanvaardt geen schadeclaims die na deze periode zijn ingediend. De verhuur van materiaal en uitrusting (zonder gids) heeft geen verzekeringsdekking inbegrepen.

Aventura Entremontes beschikt eveneens over de corresponderende verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid ten opzichte van derden, met de dekkingen en bedragen die wettelijk bepaald zijn voor de sector.

 • Reisbijstand: polisnummer 1300001237 afgesloten bij de verzekeringsmaatschappij W.R.Berkley.
 • Burgerlijke aansprakelijkheid: polisnummer 1200050583 afgesloten bij de verzekeringsmaatschappij W.R.Berkley.

Volledige informatie over verzekeringsvoorwaarden en -dekking is beschikbaar voor klanten en zal worden verzonden naar eenieder die dat wenst.

Algemene reserveringsvoorwaarden

 1. Om een reservering te bevestigen, dient 50% van het totale bedrag te worden voldaan. Het resterende bedrag dient te worden betaald voor aanvang van de activiteit. In de programma's en/of activiteiten die vanwege hun specifieke kenmerken de noodzaak inhouden om deze percentages te wijzigen, wordt dit uitdrukkelijk vermeld in de specifieke voorwaarden.
 2. De klant kan te allen tijde de overeenkomst opzeggen voor het begin van de activiteit en heeft het recht om de betaalde bedragen terug te ontvangen. In dat geval dient de klant echter de volgende opzegvergoedingen te betalen:
  • De klant dient de annuleringskosten, als die er zijn, te betalen en een administratiekost van 10% van het totale bedrag van de reservering indien de annulering plaatsvindt nadat het programma of de activiteit is geboekt.
  • 25% van het bedrag indien de annulering plaatsvindt tussen de 30 en 15 dagen voor de begindatum van het programma of de activiteit.
  • 50% indien de annulering plaatsvindt tussen de 15 en 7 dagen voor aanvang.
  • 75% indien de annulering plaatsvindt tussen de 7 en 2 dagen voor aanvang.
  • 100% binnen de 48h voor aanvang.
 3. De klant stemt ermee in om op het door Aventura Entremontes aangegeven tijdstip en plaats aanwezig te zijn. Wie niet aanwezig is op de aangegeven datum en tijd, behoudt de verplichting tot betaling van het totale bedrag van de reservering en de mogelijkheid om de activiteit uit te voeren, zal verloren gaan.
 4. Vanaf de bevestiging van de reservering aanvaardt de klant uitdrukkelijk deze Algemene Voorwaarden. In het geval dat de klant voor meerdere personen reserveert, aanvaardt hij deze Algemene Voorwaarden in naam van elke deelnemer.
 5. Er zijn klachtformulieren ter beschikking van de klant.

Algemene huurvoorwaarden

 1. De huurprijs is exclusief een monitor of een gids. De prijzen zijn exclusief transport van het materiaal, de kosten daarvoor zijn voor rekening van de huurder.
 2. 100% van de huurprijs dient op de dag van de huur te worden voldaan. Er dient geen borg te worden betaald.
 3. Voor het huren van materiaal is het verplicht meerderjarig te zijn een een identiteitsbewijs voor te leggen.
 4. In het geval van annulering van de huur nadat de reservering is gedaan, worden er geen kosten in rekening gebrachtaan de klant op voorwaarde dat Aventura Entremontes minstens 48h van tevoren op de hoogte wordt gebracht.
 5. Indien de klant om redenen buiten de macht van Aventura Entremontes om niet van het gehuurde materiaal kan genieten, wordt niet voorzien in een terugbetaling van het betaalde bedrag.
 6. De klant is zelf verantwoordelijk voor zijn daden en stelt Aventura Entremontes vrij van elke aansprakelijkheid. De klant verbindt zich ertoe om alle noodzakelijke veiligheidsmaatregelen uit te voeren voor het correcte verloop van de activiteit.
 7. In geval van een ongeval met het gehuurde materiaal kan geen beroep gedaan worden op de verzekering van Aventura Entremontes.
 8. Al het materiaal wordt gereviseerd en in propere en goede staat afgeleverd aan de klant. Na gebruik van het materiaal dient het in dezelfde staat te worden ingeleverd.
 9. In geval van diefstal, verlies of schade aan het materiaal, behoudt Aventura Entremontes zich het recht voor om een vergoeding in rekening te brengen met een waarde van 10x de huurprijs van één dag.